چهارشنبه 4 مرداد 1396 _ 03 ذو القعدة 1438 _ 26 ژوئیه 2017
فارسی | English
 
 
  امروز
چهارشنبه
مرداد 1396
4
قمری:03 ذو القعدة 1438

میلادی:26 ژوئیه 2017
 
 نشریات الکترونیکی
 
 
 
  صفحه اصلی

پژوهشکده سلامت روانی ـ اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پردیس تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت. در مراسم افتتاح این پروژه قایم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار کلان شهر تبریز، مدیرکل بهزیستی استان و تعدادی از اساتید و محققان این دانشگاه حضور داشتند. این پژوهشکده از سه گروه پژوهشی مطالعات اعتیاد و رفتارهای عادتی، گروه پژوهشی آموزش و حقوق شهروندی و گروه پژوهشی آسیب شناسی و مداخلات اجتماع ـ  فرهنگ محور تشکیل شده است.

     پژوهشکده سلامت روانی ـ اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهای پژوهشی سازمان های درگیر با سلامت روانی ـ اجتماعی کشور، بالاخص حوزه استان آذربایجان شرقی و بازبینی بسترهای پیشگیری و مداخله دانش و فرهنگ محور در قلمرو آن به رسالت خطیری متعهد شده است. مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسیب های مرتبط با آن (از پیشگیری تا درمان های غیردارویی آن)، خود مراقبتی و استراتژی های تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروه های آسیب پذیر، واکاوی کیفیت سیستم درمانی کشور و چالش های آن در خصوص اعتیاد و آسیب های مرتبط با آن، توانمندسازی علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی به منظور پیشگیری و مقابله علمی با آسیب های روانی ـ اجتماعی، زمینه های حقوقی توسعه سلامت اجتماعی، حقوق شهروندی و کاوش در دو بعد سلامت فردی و اجتماعی آن، ابعاد روانی ـ اجتماعی ایدز، خشونت و ده ها موضوع حیاتی دیگر، قلمرو فعالیت و چاره جویی های علمی و کاربردی این پژوهشکده خواهند بود.

     پژوهشکده سلامت روانی ـ اجتماعی همچنین در پی ﺗﺪﻭﻳﻦ و اﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻱ و ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺭﻭاﻧﻲ است. ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﻭﻩ های سه گانه این پژوهشکده ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼﺡ ﻧﮕﺮﺵ و ﺫﻫﻨﻴﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آسیب های روانی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﺴﺎﺱ ﺳﺎﺯﻱ و ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺴﺘﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﺡ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ آسیب های روانی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.