پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
  آمار سایت
امروز : 23
ديروز : 25
ماه : 23
 
  گروه آسیب شناسی و مطالعات اعتیاد
 

اهداف و برنامه های گروه آسیب شناسی و مداخلات اجتماع فرهنگ محور
 
مقدمه:

     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺗﺸﮑﻞ­ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ­اي و روﯾﮑﺮد­ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر؛ در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻣﺪل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﺑﺴﯿﺎري ازﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ وﻧﯿﺰﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد. رویکرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﻦ گروه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ رویکرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ ؛ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد وﮔﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ، ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.

    سازمان بهداشت جهانی درسال 1978  در آلماتا با تاکید بر نقش مشارکت مردم بر گسترش سلامتی ، و در 1984 در اتاوای کانادا ، باتدوین منشور آتاوا وپذیرش آن ازطرف اعضاء ارتقاء سلامت را به عنوان دیدگاه تازه ای دربهداشت جهانی دربرابر دیدگان سیاست گذاران وبرنامه ریزان سلامت درکشورهای جهان قرار داد. بدین ترتیب ،ارتقاء سلامت با تعریف« توانمندسازی مردم برای کنترل عوامل موثربرسلامتی شان» محورفعالیتها وبرنامه سلامتی سازمان بهداشت جهانی قرارگرفت.
به دنبال این دیدگاه نوین ، تاکیدبرفرد ونقش خاص درمانگر، که زیربنای بهداشت فردی وروانشناسی سلامتی بود کم رنگ شد.واجتماعات کوچک ومشارکت مردم ، موضوع مطالعه گرایش جدیدی به نام برنامه های اجتماع محور شد.
دربرنامه های اجتماع محور، فرایندهای خدماتی ورفاهی و ارتقایی و مسئولیت معطوف به آنها را به افراد خانواده و جامعه انتقال می دهیم و افراد اجتماع در تمام مراحل برنامه( نیازسنجی، اولویت بندی ، برنامه ریزی ، اجرا وارزشیابی برنامه ) مشارکت فعال دارند.برنامه های اجتماع محور درسه سطح1- محله ها 2- محیطهای کار 3-  محیطهای آموزشی اجرا می شوند.
رویکرد اجتماع محور، رویکردی بر اساس مدل محیطی اجتماعی و مداخله کامل و مؤثر ذی‌نفعان در یک اجتماع کوچک و یا محلی است که در آن اعضاء برای ارتقاء شرایط خود، به عمل اجتماعی مطابق برنامه‌ریزی‌های محلی اقدام می‌کنند.در این رویکرد ساماندهی افراد که نمایانگر سازمانها دسته بندی ها یا تشکلهائی است که موافق کار با همدیگر بخاطر کسب یک هدف مشترک هستند . ویژگی های این رویکرد عبارتند از:
- درک و فهم اجتماع
- داشتن اهداف مشارکتی
- وجود بیانیه ماموریت و اهداف مشخص

- مشارکت بهنگام و فعال در قسمتهای مختلف اجتماع
- فواید و مزایای آشکار و قابل مشاهده در سطح وسیع اجتماع
- ارتباط با سازمانهای خارج از اجتماع
- دارا بودن کفایت سازمانی
- اهمیت رهبری اثر بخش و پایا
- فرایند تصمیم گیری مردم سالار
- وجود کارشناس و افراد داوطلب و با تجربه
- ارتباط باز و راحت
- اطمینان متقابل
- قابلیت دستیابی به خدمات
- توانائی رهبری و تعارض
مفهوم « همه چیز را همگان دانند» و توجه به اعتماد به «خرد جمعی» و افزایش نقش مردم در آن جزئی که متعلق به آنهاست فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است. کار توسط مردم و همکاری با ایشان شده است. به نظر می‌رسد چنانچه مردم بخواهند احساس بهروزی کنند بایستی احساس تعلق کنند و نقش آن‌ها در مایملک ایشان (یعنی اجتماعی که بر آن زندگی می‌‌کنند) مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر موفقیت برنامه‌های اجتماع محور از طریق افزایش سرمایه اجتماعی و سایر مکانیسم‌ها در تجارب موجود جهانی نشان داده شده است. در هنگام کار با شبکه با جستجوی کلمات کلیدی « بهترین تجارب ـ برنامه‌های اجتماع‌محور» به میلیون‌ها تجربه در این مورد دست خواهیم یافت.
اجتماعات زمانی بوجود می آید که افراد ی به شکل هم وابسته تلاش می کنند تا ضمن التزام به سنتها و علایقی که از سنتها جدا است ،آینده خود را بر ساس واقعیتها ی زمان حال بهبود بخشند
به طور کلی در برنامه‌های اجتماع محور، کارگزار محله‌ای، ارزیابی محلی، بسیج اجتماعی، سازمان‌یابی اجتماعی و برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را در اجتماع محلی پیگیری می‌کند. سازمان‌های مجاور (غیراز سازمان اجتماع محور)سه نقش اصلی(حمایت گری،آموزش و تسهیل گری) در این فرآیند را به عهده می‌گیرند.
 
اهمیت رویکرد:

 1. توجیه‌پذیری از جنبه فردی، خانوادگی، مدرسه، رسانه، سازمان‌های محلی بهداشتی این اجزا به گونه‌ای در همه یکپارچه است به طوری که یکدیگر را تقویت میکند.

 2. به کارگیری سیاستگذاری‌های آموزشی محلی و رسانه‌ای محلی برای افزایش آگاهی عمومی و حسب حمایت‌های محلی به گونه‌ای که این فعالیت‌های محلی برنامه‌های خانواده ها، والدین و محیط‌های کار را تقویت کرده و پیشبرد بیشتری میدهد.

 3. دخالت‌های روشن و دقیق برای رسیدن به جمعیت‌های مختلف طرح‌ریزی میشود، به ویژه برای افراد در معرض خطر این دخالت‌ها باید به اندازه کافی به طول بینجامد تا تغییرات مورد انتظار نگرش رفتار حاصل میشود.

 4. طراحی برنامه بر مبنای سنجش نیازها با شروطی که پیشرفت برنامه سازوکار دریافت بازخورد را از مردم و دست‌اندرکاران فراهم کند تا در مراحل مختلف بهبود حاصل میشود.

 5. اهداف اختصاصی در محدوده زمانی، یکپارچگی و قابلیت دستیابی داشته باشد و سازوکار پایش و ارزشیابی برنامه تعیین میشود.

 
اهداف اصلی گروه:

 1. ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم به شکل محله ای

 2. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﻠات

 3. انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط با پیشگیری و مداخلات اجتماع-فرهنگ محور از آسیبهای اجتماعی- روانی

 

اهداف کاربردی گروه:

 1. افزایش سطح آگاهی ، نگرش ، و رفتار افراد محله در باره آسیب های اجتماعی و روانی و پیامدهای سوء مصرف  آنها.

 2. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 3. ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روانی و اجتماعی

 4. اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ وداﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روانی و اجتماعی ﻣﺮدم

 5. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 6. کاهش عوامل مخاطره آمیز ( گرایش به اعتیاد – دوستان ناباب - ... )

 7. افزایش عوامل بازدارنده از مخاطرات ( آموزش مهارتهای اساسی زندگی – تقویت ارزشها و تغییر نگرش و..).

 8. حمایت از نوجوانان وجوانان در معرض خطر

 9. توانمندسازی گروههای محله در مواجهه با آسیبهای اجتماعی

 10. توانمند سازی افراد محله

 11. بالابردن مشارکت اهالی محله در امور فرهنگی و رفاهی اجتماعی محله

 12. ظرفیت سازی محله

 راهبردها:
1-آموزش وآگاهسازی ( افزایش دانش پایه و اصلاح اطلاعات ونگرش مردم در مورد آسیب های اجتماعی)
2- عمل دراجتماعات کوچک : ارتقای مشارکت افراداجتماع کوچک دربرنامه ریزی واجراء برنامه
3- حمایت گری : هماهنگی بین بخشی وجلب نظر نهادهای مدنی و دولتی
4- اقتدارافزایی: فعالیتهای که منجر به کشف وتقویت توانایی های فرد وگروه می شود
5- -   مهارت پروری : ارتقاء مهارتهای فردی و مهارتهای مشارکتی  محله
 
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ:
ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﮔﺮدآوري ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮد، ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ و آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن، ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي، ﻃﻼق، ﺧﺸﻮﻧﺖ، و…
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ: ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ (ﻣﺜﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎدي راﺣﺖ و ﺷﻐﻞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ)، آﻣﻮزش، ارﺿﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﻠﯽ، آزادي ﻋﻤﻞ، ﻋﺪاﻟﺖ، و آزادي از ﺳﺘﻢ اﺳﺖ.
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي (ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ) و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد آن اﺳﺖ. ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان، اﺳﺘﻘﻼل، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، و ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: «وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب» اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻨﺎي ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺜﻼً «اﺋﺘﻼف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ» اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ: ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺎك و اﻣﻦ؛ ﺻﻠﺢ، اﻧﺼﺎف، و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا، آب، ﺳﺮﭘﻨﺎه، درآﻣﺪ، اﻣﻨﯿﺖ، ﮐﺎر، و ﺗﻔﺮﯾﺢ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ؛ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ؛ رواﺑﻂ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻗﻮي و ﺣﺎﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﺎر، ﺣﺎﻣﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي؛ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ در ﻣﺤﻞ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع و زﻧﺪه؛ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ و ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاري دراز ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ روان: ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري روان ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و (رﻓﺎه) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد، ﺗﻮان ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدن، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻫﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﭘﺬﯾﺮا، اﻓﺰاﯾﻨﺪه آﺳﺎﯾﺶ ذﻫﻨﯽ، و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي  رﺷﺪ، و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر (ﺳﺎم [Community-Based Organiza on [CBO): ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد (ﺳﻤﻦ، NGO) اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎي ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻮﭼﮏ (ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻠﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ، ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ دارد و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎ ﺗﻼش ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊدوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮدي (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و…)، ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎب آوري: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن، ﻓﺮد ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده، ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اعضاء گروه:

 1. دکتر صمد رسول زاده اقدم- دکترای جامعه شناسی- مدیر گروه

 2. دکتر بهبود یاریقلی- دکترای فلسفه تعلیم و تربیت- عضو گروه

 3. دکتر یوسف یاوری- دکترای تربیت بدنی- عضو گروه

 4. دکتر مهدی بشیری- دکترای مدیریت تربیت بدنی- عضو گروه

 5. دکتر رسول فرجی- دکترای مدیریت تربیت بدنی- عضو گروه

 6. دکتر  پروانه علائی- دکترای روانشناسی تربیتی- عضو گروه