جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
فارسی | English
  ماموریت پژوهشکده روانی- اجتماعی
 
پژوهشکده سلا مت روانی - اجتماعی در پی تدوین و انتشار بسته هاي مختلف فرهنگی در جهت فرهنگ سازي و آگاهی بخشی به آحاد جامعه و جلب مشارکت همگانی در جهت رفع آسیبهاي اجتماعی و روانی است . فلسفه اصلی در ایجاد گروههاي چهارگانه این پژوهشکده تغییر و اصلاح نگرش و ذهنیت آحاد جامعه نسبت به آسیب هاي روانی - اجتماعی، حساس سازی و جلب تعلق خاطر آنان نسبت به مسایل،جلب مشارکت هاي محلی و اجتماعی، تقویت و بستریابی مناسب جهت استفاده از سرمایه هاي اجتماعی و فرهنگی و شناسایی عوامل تقویت کننده روح جمعی در مقابل آسیب هاي روانی  اجتماعی می باشد