جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
فارسی | English
  آموزش نرم افزار Spss
دوره آموزشی Spss(تحلیل آماری)
دوره آموزش Spss به همت پژوهشکده سلامت روانی- اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روزهای شنبه: 22، و 29 + 6 مهر – چهارشنبه: 26 مهر از ساعت 5-2 با حضور تعدادی از علاقمندان به پژوهش و تحقیق در محل پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید. تدریس این کارگاه  را آقای عدلی پور دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز بر عهده داشتند.

 

اهم موضوعاتی که در این دوره مورد بحث قرار گرفتند به شرح زیر است:
 
تعریف و ورود داده‌ها
- تعیین پایایی پرسشنامه از طریق آماره آلفای کرونباخ
- تحلیل عامل
- آماره‌های توصیفی
- آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک
- آزمون رگرسیون
- تحلیل مسیر