دوشنبه 7 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 28 نوامبر 2022
فارسی | English
  حقوق شهروندی و آسیب شناسی اجتماع محور
حقوق شهروندی و آسیب شناسی اجتماع محور
 (Civil Rights and Social Based Pathology)
5-2- مأموریت:
انجام پژوهش های کاربردی در قلمرو: آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، تدوین برنامه های مشارکتی جامعه محور و استفاده از ظرفیت های سرمایه اجتماعی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش حقوق شهروندی، حکمرانی مطلوب، حقوق خانواده، زمینه های حقوقی توسعه سلامت روانی ـ اجتماعی، توسعه حقوق مدنی، شناسایی آسیبهای زندگی شهری، آسیب شناسی سیاستها، طرح ها و برنامه ریزی های شهری و روستایی، انجام تسهیل گری اجتماعی و تقویت مشارکت اجتماعی
 
5-3-اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):
 1. افزایش تعداد مقالات علمی پژوهشی گروه در مجلات داخلی و خارجی
 2. تالیف کتب علمی و کاربردی در خصوص آسیب شناسی اجتماع-فرهنگ محور
 3. مشارکت در ساخت برنامه های تلویزیونی و رادیویی مرتبط
 4. تبدیل گروه به قطب علمی مطالعات  حقوق شهروندی و اسیب شناسی اجتماع محور در شمالغرب و سراسر کشور
 5. ایجاد گرایشها و شاخه های مرتبط علمی جهت توسعه ابعاد فعالیتهای علمی گروه
 6. افزایش تعاملات و گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز پژوهشی مرتبط و معتبر جهان
 7. دریافت مجوز نشریه علمی و پژوهشی از وزارت علوم جهت انتشار یافته های پژوهشی در حوزه مطالعات و برنامه های آسیب شناسی و پیشگیری اجتماع_فرهنگ محور
 8. ایجاد زمینه های لازم برای بهره گیری از فرصتها و مشارکتهای مردمی جهت تدوین سندها و برنامه های راهبردی سازمانها و ارتقاء میزان تعاملات شهروندان با نهادهای مربوطه
 9. کمک و زمینه سازی لازم در جهت ارتقاء میزان تاب آوری اجتماعی شهروندان در مقابل آسیب های اجتماعی
 10. آسیب شناسی و مداخلات شهری و روستایی مکان محور
 11.  ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی طرحها و پروژه های شهری و روستایی
 
 5-4- اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):
 
 1. ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب برای رویکرد اجتماع_فرهنگ محور
 2. تدوین چهارچوب و پروتکل های مبنایی جهت پیشبرد اهداف گروه
 3. شناسایی افراد متخصص و آزموده خارج از دانشگاه جهت انجام طرحهای پژوهشی و تولید محتوا و برگزاری کارگاههای آموزشی
 4. شناسایی گروه های هدف (در معرض خطر)
 5. نیاز سنجی و اولویت یابی مباحث مرتبط
 6. شناسایی محلات و مناطق هدف
 7. برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت تشکیل گروههای تسهیل گر و عاملین محلی
 8. شناسایی و ارتباط با سازمانهای دولتی مرتبط با مباحث گروه و جلب حمایت این سازمانها
 9. تدوین و چاپ حداقل دو مقاله علمی و پژوهشی در حوزه های مرتبط توسط اعضاء گروه
 10. مشارکت در انجام پژوهشهای کاربردی با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان در زمینه سلامت اجتماعی
عقد حداقل 2 قرارداد پژوهشی با نهادها و سازمانهای مرتبط