دوشنبه 7 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 28 نوامبر 2022
فارسی | English
  اهداف پژوهشکده سلامت روانی- اجتماعی
پژوهشکده سلامت روانی - اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهاي پژوهشی سازمان هاي درگیر با سلامت روانی - اجتماعی کشور، بالاخص حوزه استان آذربایجان شرقی و بازبینی بسترهای پیشگیری و مداخله دانش و فرهنگ محور در قلمرو آن به رسالت خطیري متعهد شده است. مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسیبهاي مرتبط با آن(از پیشگیری تا درمان هاي غیردارویی آن)، خود مراقبتی و استراتژي هاي تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروههاي آسیب پذیر، واکاوي کیفیت سیستم درمانی کشور و چالشهای آن درخصوص اعتیاد و آسیبهاي مرتبط با آن، توانمند سازي علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازي به منظور پیشگیري و مقابله علمی با آسیبهاي روانی-اجتماعی، زمینههاي حقوقی توسعه سلامت اجتماعی، حقوق شهروندي و کاوش در دو بعد سلامت فردي و اجتماعی آن، ابعاد روانی-اجتماعی ایدز،خشونت و موضوع های حیاتی بیشمار دیگر، قلمرو فعالیت و چاره جوییهاي علمی و کاربردي این پژوهشکده است.