پنجشنبه 6 آبان 1400 _ 22 ربيع الأول 1443 _ 28 اکتبر 2021
فارسی | English
  رئیس پژوهشکدهدکتر صمد رسول زاده


رئیس پژوهشکده  سلامت روانی- اجتماعی 
                                                           

رشته تخصصی: دكتراي  جامعه شناسی
 

ایمیل: Samad1356@gmail.com

تلفن: 34443473  

آدرس: تبریز میدان جهاد(نصف راه)، خیابان ورزش، پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، طبقه دوم، پژوهشکده سلامت روانی-اجتماعی، اتاق رئیس پژوهشکده